มคอ3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

มคอ3 รายวิชาที่เปิดในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 • 510302 - โครงงานวิศวกรรม 2
 • 513201 - คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • 513202 - ความแข็งแรงของวัสดุ
 • 513203 - ชลศาสตร์
 • 513204 - ปฏิบัติการชลศาสตร์
 • 513205 - สำรวจ
 • 513206 - ปฏิบัติงานสำรวจ
 • 513301 - ทฤษฎีโครงสร้าง
 • 513302 - การวิเคราะห์โครงสร้าง
 • 513303 - การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • 513304 - การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
 • 513401 - ปฐพีกลศาสตร์
 • 513402 - ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
 • 513403 - วิศวกรรมฐานราก ✘
 • 513305 - ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง
 • 513702 - วิศวกรรมชลศาสตร์
 • 513501 - วิศวกรรมการทาง
 • 513601 - วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
 • 513602 - การประมาณและวิเคราะห์ราคา
 • 513318 - การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง
 • 513411 - ธรณีวิทยา ✘
 • 513413 - วัสดุการทาง ✘
 • 513611 - เทคนิคการก่อสร้าง
 • 513613 - การจัดการงานวิศวกรรม
 • 513614 - การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง