QA

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร

 • องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
 • องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
 • องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
 • องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
 • องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
 • องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ระดับคณะ

 • องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
 • องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
 • องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
 • องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ระดับสถาบัน

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ