Hybrid Learning

>>> เข้าระบบ Hybrid Learning ได้ที่ลิงค์ eLearnging.sau.ac.th

ประกาศคำสั่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


การสอนแบบไฮบริด(Hybrid Learning) คือ การผสมผสานการบรรยายในชั้นเรียนและการสอนออนไลน์โดยกำหนดให้เป็นการบรรยาย 12 สัปดาห์ และสอนแบบออนไลน์ 3 สัปดาห์ โดยกำหนดให้เป็นการสอนแบบออนไลน์ในสัปดาห์ที่ 5,9 และ 12

ด้านข้อมูลทั่วไป

 1. ชื่อรายวิชาตรงกับรายวิชาในหลักสูตร
 2. มีคำอธิบายรายวิชา รหัสประจำวิชา
 3. แผนการสอนจำแนกตามรายสัปดาห์อย่างชัดเจน
 4. มีการระบุตำราและ/หรือสื่อการเรียนการสอนที่นำมาใช้
 5. มีการกำหนดเกณฑ์การวัดผล การใช้คะแนน และการให้เกรด
 6. มีข้อมูลการติดต่อกับผู้สอน อาทิ line กลุ่ม, E-mail, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ด้านเนื้อหาและรูปแบบของสื่อการสอน

 1. มีคำแนะนำโดยสรุปของสื่อการสอนที่ใช้ในบทเรียน
 2. สื่อการสอนมีรูปแบบเข้าถึงได้ง่าย ไม่สับสน จัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยย่อยตามความเหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษา
 3. ตัวอักษรที่ใช้นำไปประกอบเนื้อหามีการใช้สี ขนาด และชนิดของตัวอักษร เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานและอ่านได้อย่างเหมาะสม
 4. กราฟฟิคและรูปภาพมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาวิชา
 5. สื่อการสอนมีหลากหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น วิดิทัศน์ คลิปเสียงการบรรยาย การจำลองสถานการณ์ ฯลฯ
 6. มีการนำแหล่งทรัพยากรภายนอกเพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
 7. มีการขออนุญาตหรือระบุข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่นำบทความ รูปภาพ คลิปเสียง และสื่ออื่นๆ มาใช้ในการเรียนการสอน

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้

 1. มีการประกาศเพื่อการต้อนรับ แนะนำ ชี้แนวทางเกี่ยวกับรายวิชา แผนการสอนและข่าวสารต่างๆ เพื่อแจ้งต่อนักศึกษา
 2. มีการทำแบบมอบหมายงานให้กับน้กศึกษา
 3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถส่งคำถามถึงอาจารย์ผู้สอนผ่านกระดานสนทนาหรือสนทนาออนไลน์ หรือการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ
 4. มีข้อมูลการตอบข้อซักถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อกำหนดของรายวิชา ขั้นตอนการเรียนการสอน วันส่งการบ้าน เนื้อหา ข้อสอบ และอื่นๆ
 5. มีการสื่อสารกับนักศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและความคืบหน้าในรายวิชา เช่น ประกาศ, ผลการเรียน หรือการตอบกลับเป็นต้น

ด้านการวัดและประเมินผล

 1. ให้นักศึกษามีโอกาสในการทำการบ้านและส่งการบ้านในระบบ
 2. มีการทำแบบทดสอบในระบบ
 3. มีการทำประเมินในระบบ โดยการทดสอบก่อนและเรียนและหลังเรียน