การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสาขาวิชาฯ ผ่านขบวนการ

  • การรวบรวม
  • การสร้าง
  • การจัดระเบียบ
  • การแลกเปลี่ยน
  • การจัดระเบียบ
  • การประยุกต์ใช้ความรู้

ประเด็นการพัฒนา ปีการศึกษา 2559

แผนงานการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์สู่สถาบันการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559

  1. การจัดทำบทเรียน e-Learning 4.0
  2. การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย

ระดับสาขา ในการสร้างความรู้

  1. คณาจารย์ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการ SAUNIC2017 คนละหนึ่งเรื่องเป็นอย่างน้อย

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

19/1 ถ.เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพ 10160