Skill-Maping

บุคลากรยุคใหม่ต้องมีทักษะในศตวรรษที่ 21

3R Specific Skills

 • Reading: อ่านออก อ่านจับใจความได้ มีนิสัยรักการอ่าน

 • (W)Riting: เขียนได้ สามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ สรุปในความสำคัญได้

 • (A)Rithemetics : คิดเลขเป็น มีทักษะในการคิดแบบนามธรรม

8C Soft Skills

 • Critical Thinking and Problem Solving : ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

 • Creativity and Innovation : ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

 • Cross-cultural : ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์

 • Collaboration, Teamwork and Leadership : ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

 • Communications, Information, and Media Literacy : ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้

 • Computing and ICT Literacy : ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • Career and Learning Skills : ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้

 • Compassion : มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และระเบียบวินัย