การบูรณาการความรู้

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย

ปีการศึกษา 2559

  1. การนำเศษกระจกมาใช้ในงานคอนกรีต

ปีการศึกษา 2558

1. การแสดงแบบผลิตภัณฑ์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี SVG และ HTML: กรณีศึกษาร้านโคกข่าสแตนเลสสตีล (คลิ๊ก)

จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ และ ภูวพร แย้มจ่าเมือง. (2559). การแสดงแบบผลิตภัณฑ์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี SVG และ Google Site: กรณีศึกษาร้านโคกข่าสแตนเลสสตีล. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559: งานวิจัยสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. โรงแรมริชมอนด์สไตลิชคอนเวนชั่น นนทบุรี. (อ่าน)

2. -

ปีการศึกษา 2557

x

ปีการศึกษา 2556

x

ปีการศึกษา 2555

x