Education 4.0

เข้าระบบ Hybrid Learning ได้ที่ลิงค์ eLearnging.sau.ac.th

 • Education 1.0 - Lectures and memolization
 • Education 2.0 - Internet-enabled learning ,
 • Education 3.0 - Knowledge-producing education
 • Education 4.0 - Innovation-producing education
 • Dictation of Knowledge
 • E-Learning
 • Knowledge-producing
 • Innovation-producing
 • รับฟัง
 • ค้นหา
 • วิเคราะห์
 • พัฒนา

แนวทางการพัฒนาเข้าสู่ Education 4.0

การเรียนในยุคนี้จะเน้นที่นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดแนวทางให้นักศึกษาได้เรียนรู้ฝึกฝนการจัดทำ Portfolio การเรียนรู้สำหรับตนเอง