แบบประเมินออนไลน์

แบบประเมินออนไลน์ ระดับสาขาวิชา ใช้สำหรับเฉพาะกลุ่มข้อมูลสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สำหรับบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2563 ให้ทำการกรอกแบบสอนถามภาวะการมีงานทำ ของทบวงฯได้ตามลิงค์

สำหรับบัณฑิต ส่งให้ที่ทำงาน ผู้บังคับบัญชาในสายงาน ร่วมกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2563