มคอ3 ปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1

513201 - คณิตศาสตร์ประยุกต์

513202 - ความแข็งแรงของวัสดุ

513302 - การวิเคราะห์โครงสร้าง

513303 - การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

513304 - การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

513401 - ปฐพีกลศาสตร์

513402 - ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

513403 - วิศวกรรมฐานราก

513305 - ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง

513306 - เทคโนโลยีคอนกรีต

513701 - อุทกวิทยา

513702 - วิศวกรรมชลศาสตร์

513501 - วิศวกรรมการทาง

513601 - วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ

513514 - การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

513613 - การจัดการงานวิศวกรรม

613205 - สำรวจ

613206 - ปฏิบัติงานสำรวจ

613202 - ความแข็งแรงของวัสดุ

613203 - ชลศาสตร์

613204 - ปฏิบัติการชลศาสตร์

613305 - วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ

613306 - เทคโนโลยีคอนกรีต

613501 - วิศวกรรมการทาง

613701 - อุทกวิทยา