มคอ3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

1. 513201 - คณิตศาสตร์ประยุกต์

2. 513202 - ความแข็งแรงของวัสดุ

3. 513203 - ชลศาสตร์

4. 513204 - ปฏิบัติการชลศาสตร์

5. 513205 - สำรวจ

6 513206 - ปฏิบัติการสำรวจ

7. 513301 - ทฤษฎีโครงสร้าง

8. 513302 - การวิเคราะห์โครงสร้าง

9. 513303 - การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

10. 513304 - การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

11. 513305 - ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง

12. 513306 - เทคโนโลยีคอนกรีต

13. 513318 - การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง

14. 513401 - ปฐพีกลศาสตร์

15. 513402 - ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

16. 513403 - วิศวกรรมฐานราก

17. 513411 - ธรณีวิทยา

18. 513501 - วิศวกรรมการทาง

19. 513601 - วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ

20. 513602 - การประมาณและวิเคราะห์ราคา

21. 513613 - การจัดการงานวิศวกรรม

22. 513701 - อุทกวิทยา

23. 513702 - วิศวกรรมชลศาสตร์