TQF3-2560-3

513202 - ความแข็งแรงของวัสดุ

513207 - การฝึกสำรวจภาคสนาม

513301 - ทฤษฎีโครงสร้าง

513302 - การวิเคราะห์โครงสร้าง

513304 - การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

513403 - วิศวกรรมฐานราก

513306 - เทคโนโลยีคอนกรีต

513701 - อุทกวิทยา

513602 - การประมาณและวิเคราะห์ราคา

513318 - การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง