มคอ3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

1. 513201 - คณิตศาสตร์ประยุกต์

2. 513202 - ความแข็งแรงของวัสดุ

3. 513203 - ชลศาสตร์

4. 513204 - ปฏิบัติการชลศาสตร์

5. 513205 - สำรวจ

6. 513206 - ปฏิบัติงานสำรวจ

7. 513301 - ทฤษฎีโครงสร้าง

8. 513302 - การวิเคราะห์โครงสร้าง

9. 513303 - การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

10. 513304 - การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

11. 513305 - ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง

12. 513318 - การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง

13. 513401 - ปฐพีกลศาสตร์

14. 513402 - ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

15. 513403 - วิศวกรรมฐานราก

16. 513411 - ธรณีวิทยา

17. 513413 - วัสดุการทาง

18. 513501 - วิศวกรรมการทาง

19. 513601 - วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ

20. 513602 - การประมาณและวิเคราะห์ราคา

21. 513611 - เทคนิคการก่อสร้าง

22. 513613 - การจัดการงานวิศวกรรม

23. 513614 - การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

24. 513702 - วิศวกรรมชลศาสตร์