ข่าวปีการศึกษา 2566

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา 65-69 ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรแล้ว

สืบเนื่องจาก ที่ทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และได้ยื่นขอรับรองหลักสูตรกับทางสภาวิศวกรนั้น บัดนี้ทางสภาวิศวกรได้ตอบกลับแจ้งผลการรับรองแล้ว ต้้งแต่ 2565 ถึง 2569 ตามรอบของการปรับปรุงหลักสูตร