ข่าวปีการศึกษา 2564

 • ผศ.วราธร แก้วแสงได้รับมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

 • ผศ.วราธร แก้วแสงได้รับเชิญเป็นวิทยากร ฝึกอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินสมรรถนะฯ อาชีพช่างก่ออิฐ ระดับ 2" ให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ภาพข่าวชมได้ที่ เฟคบุ๊ค สคช.

 • สอบวัดมาตราฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จบการศึกษาทุกเทอม ในปีการศึกษา 2564 ภาคฤดูร้อน

 • ขอเชิญนักศึกษา, ศิษยเก่า และผู้ที่สนใจ เรียนรู้การใช้ Jupyter Lab(ภาษา Python) เพื่อเขียนแบบก่อสร้าง ด้วย SVG ผ่านสื่อการสอนออนไลน์ (ลิงค์)

 • พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 39 (ลิงค์)

 • โครงการอบรม การเตรียมเอกสารผลงานเพื่อขอยื่นขอสามัญวิศวกร บรรยายโดย ดร. ธเนศ วีระศิริ วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00-19.30น ONLINE ผ่านโปรแกรม Zoom

 • โครงการเสริมสร้างความรู้วิชาการให้นักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 • พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 64 รูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live (ลิงค์)

 • นักศึกษาต้องการขอเปิดวิชานอกแผนเพิ่ม กรอกแบบฟอร์มภายในวันศุกร์ที่ 13 สค 2564 ก่อน 10.00น ลิงค์-> SAU Engineering - ReqAddCourses

อบรม KM : "การเรียนการสอนสู่โลกของ Metaverse 2022"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : "การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนการสอนสู่โลกของ Metaverse 2022" สานักวิชาการ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา วัน ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น โดยจะเป็นการจัดประชุมสัมมนาฯ แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

โดยในการเข้าร่วมสัมมนา ได้มีการแนะนำให้คณาจารย์ได้ทดลองใช้งาน spatial.io เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในจักรวาลนฤมิตร(Metaverse) ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเตรียมการสร้างห้องเรียนเสมือนจริงต่อไป

ขอแสดงความยินกับ ผศ.วราธร แก้วแสง ได้รับรางวัลนักวิจัยฯ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ผศ.วราธร แก้วแสง ได้รับคัดเลือก รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบโดย สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ผศ.วราธร แก้วแสงได้รับเชิญเป็นวิทยากร

 • ผศ.วราธร แก้วแสงได้รับเชิญเป็นวิทยากร ฝึกอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินสมรรถนะฯ อาชีพช่างก่ออิฐ ระดับ 2" ให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ภาพข่าวชมได้ที่ เฟคบุ๊ค สคช.


สอบวัดมาตราฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จบการศึกษาทุกเทอม ในปีการศึกษา 2564 ภาคฤดูร้อน

มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบ วัดมาตราฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จบการศึกษาทุกเทอม ในปีการศึกษา 2564 ภาคฤดูร้อน มีรายละเอียดการสอบดังนี้

1. สอบออนไลน์ วันศุกร์ที่ 15 – วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565

นักศึกษาสามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่ระบุในตารางด้านล่าง

วันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 2565 9.00-16.00 น.

http://webapp.sau.ac.th/exitexam/Default.aspx

วันเสาร์ที่ 16 ก.ค. 2565 9.00-16.00 น.

http://webapp.sau.ac.th/exitexam/Default.aspx

2. สอบ ออนไลน์

2.1 นศ. สามารถเข้าสอบได้ตามตารางสอบ และสอบได้เพียง 1 ครั้ง กรณีต้องการสอบใหม่ เสียค่าธรรมเนียมสอบ 300 บาท

2.2 ใช้เวลาสอบ 50 นาที

3. นศ. ที่ไม่สอบในช่วง วันศุกร์ที่ 15 – วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 ให้มีผล ขาดสอบ ถือไม่ผ่านการทดสอบในครั้งนี้

4. ข้อสอบ มีทั้งหมด 4 ส่วน เป็นข้อสอบแบบสุ่ม

1) Vocabulary จำนวน 10 ข้อ

2) Reading จำนวน 10 ข้อ

3) Gramma จำนวน 10 ข้อ

4) Conversation จำนวน 20 ข้อ

5. คะแนนเต็ม 50 คะแนน เกณฑ์ 30 คะแนน สอบผ่าน

6. นักศึกษาที่ได้รับผลสอบผ่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อจบการศึกษา

7. นักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบ หรือไม่เข้าสอบ ไม่มีผลใดใด

พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 39

พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 39 (ลิงค์)

พิธีปฐมนิเทศออนไลน์ นักศึกษาใหม่ 64

 • พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 64 รูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live (ลิงค์)

โครงการอบรมสัมมนานักศึกษาและศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา

 • ขอเชิญนักศึกษา, ศิษยเก่า และผู้ที่สนใจ เรียนรู้การใช้ Jupyter Lab(ภาษา Python) เพื่อเขียนแบบก่อสร้าง ด้วย SVG ผ่านสื่อการสอนออนไลน์ (ลิงค์)

โครงการอบรม การเตรียมเอกสารผลงานเพื่อขอยื่นขอสามัญวิศวกร

สำหรับศิษยเก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00-19.30น

ONLINE ผ่านโปรแกรม Zoom

บรรยายโดย ดร. ธเนศ วีระศิริ