ข่าวปีการศึกษา 2561

  • ให้คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (SAU Hybrid Learning ) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ในการสร้างบทเรียนบนระบบดังกล่าว จึงเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมใช้เวลา 1 วัน 6 ชม. แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าและช่วงบ่าย รายละเอียดดูได้ที่ระบบ e-Office เลขที่ ศทส 86/2561 วันที่ 25 สิงหาคม 2561
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับสาขา ในวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 8.30-12.00 และ 13.30-14.30
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 3 สค. 2561