ข่าวปีการศึกษา 2560

โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมโยธา

โครงการอบรมวิชาการนักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมโยธา

โครงการออกค่ายสำรวจวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

โครงการดูงานนอกสถานที่สาขาวิศวกรรมโยธา

โครงงานสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงงานนำเสนองานประชุมวิชาการ SAUNIC2018