ข่าวและกิจกรรมปีการศึกษา 2559

โครงการอบรมวิชาการนักศึกษาและศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา

โครงการอบรมวิชาการนักศึกษาและศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา

การประยุกต์ใช้ โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen สำหรับวิศวกรโยธา

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.

พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

ประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินข้อสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพก่อสร้าง

ผศ.วราธร แก้วแสง และ อ.จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเข้าร่วมประชุมการประเมินข้อสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา

ประชุมทวนผลสัมฤทธิ์ฯ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าประชุมทวนผลสัมฤทธิ์ฯ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา วศ.บ.โยธา ณ ห้องประชุมสาขาวิศวกรรมโยธา วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พศ.25559 14:00 น.

ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 14:00 ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559