Admission

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อกำหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พ.ศ. 2559 และเกณฑ์ในการพิจารณาวุฒิการศึกษาปริญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาดังนี้

  1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์หรือมีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ หรือสำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา สถาปัตยกรรม และช่างเขียนแบบโยธาหรือเทียบเท่า สำหรับสาขาวิชาอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
  2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าโดยใช้หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา สถาปัตยกรรม และช่างเขียนแบบโยธาหรือเทียบเท่า สำหรับสาขาวิชาอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
  3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี โดยมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การศึกษาปริญญาที่สองระดับปริญญาตรี
  4. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อกำหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

การสมัครเรียน

<< สมัครออนไลน์คลิ๊กที่รูป

หลักฐานการสมัคร

  1. รูปถ่ายขนาด 1 1/2 นิ้ว (เสื้อเชิ๊ตสีขาว/สูท เขียนชื่อ-สกุล หลังรูป) 4 รูป
  2. สำเนา ใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) ถ่ายย่อ A4 3 ฉบับ
  3. สำเนา ทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
  4. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ
  5. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบแต่งตั้งยศ และอื่น ๆ (ถ้ามี) 2 ฉบับ

**เอกสารทุกประเภท ให้ถ่ายสำเนา ด้วยกระดาษ A4**

การส่งหลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครเรียนสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์

โดยส่งถึง ศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

โครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุงปีการศึกษา 2560

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 108 หน่วยกิต ดังนี้

2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิศวกรรม จำนวน 49 หน่วยกิต ประกอบด้วย

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา 28 หน่วยกิต

2.2 วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 59 หน่วยกิต ประกอบด้วย

- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา 44 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 15 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต