คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

อ.สมพร พุทธิชัยกุล

Mr.Somporn Puttichaikul

เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

อ.พงศธร ฤทธิรงค์

Mr.Pongsathorn Ritirong

กรรมการบริหารหลักสูตร

ดร.บุญชัย เชิญเกียรติประดับ

Dr.Boonchai Chearnkiatpradab

ผศ.วราธร แก้วแสง

Asst. Prof.Warathorn Kaewsaeng

รศ.กวี หวังนิเวศน์กุล

Assoc. Prof.Kawee Wangniwetkul

ผศ.จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ

Asst. Prof. Jirat Bunjongsiri

อ.พงษ์ประเสริฐ ประเสริฐแก้ว

Mr.Phongprasert Prasertkeaw

อ.สมภพ ลิ้มประไพพงษ์

Mr.Somphop Limprapaipong

เว็บเพจ

คณาจารย์

ผศ.เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์

Asst. Prof. Terdsak Saisut

เว็บเพจ

ดร.สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์

Dr.Surasak Klungsupavipat

อ.เกรียงศักดิ์ ทิพย์โอสถ

Mr.Kriangsak Tip-o-sot


ผศ.วิบูลย์ สุรสาคร

Asst. Prof.Wibule Surasakhon

อ.วสันต์ นุชอยู่

Mr.Vasant Nuchyoo

อ.อัมพวรรณ ศรีทอง

Ms.Ampawan Sritong

อ.จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ

Mr.Chakkree Tiyawongsuwan

เว็บเพจ เก่า

เว็บเพจ ใหม่ New Google Site