คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ

Asst. Prof. Jirat Bunjongsiri

เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ผศ.วราธร แก้วแสง

Asst. Prof.Warathorn Kaewsaeng

กรรมการบริหารหลักสูตร

อ.สมภพ ลิ้มประไพพงษ์

Mr.Somphop Limprapaipong

เว็บเพจ

อ.อัมพวรรณ ศรีทอง

Ms.Ampawan Sritong

อ.จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ

Mr.Chakkree Tiyawongsuwan

เว็บเพจ เก่า

เว็บเพจ ใหม่ New Google Site

คณาจารย์

ดร.บุญชัย เชิญเกียรติประดับ

Dr.Boonchai Chearnkiatpradab

ดร.สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์

Dr.Surasak Klungsupavipat

อ.เกรียงศักดิ์ ทิพย์โอสถ

Mr.Kriangsak Tip-o-sot


ผศ.วิบูลย์ สุรสาคร

Asst. Prof.Wibule Surasakhon

อ.สมพร พุทธิชัยกุล

Mr.Somporn Puttichaikul

อ.พงศธร ฤทธิรงค์

Mr.Pongsathorn Ritirong

อ.พงษ์ประเสริฐ ประเสริฐแก้ว

Mr.Phongprasert Prasertkeaw

เกษียณอายุ

อ.วสันต์ นุชอยู่

Mr.Vasant Nuchyoo

ผศ.เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์(ต่ออายุ 1ปีการศึกษา. 2563)

Asst. Prof. Terdsak Saisut

เว็บเพจ

รศ.กวี หวังนิเวศน์กุล

Assoc. Prof.Kawee Wangniwetkul