คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

อ.จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ

Mr.Chakkree Tiyawongsuwan

เว็บเพจ เก่า

เว็บเพจ ใหม่ New Google Site

เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

อ.พงศธร ฤทธิรงค์

Mr.Pongsathorn Ritirong

กรรมการบริหารหลักสูตร

อ.สมภพ ลิ้มประไพพงษ์

Mr.Somphop Limprapaipong

เว็บเพจ

ผศ.วราธร แก้วแสง

Asst. Prof.Warathorn Kaewsaeng

ผศ.จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ

Asst. Prof. Jirat Bunjongsiri

อ.อัมพวรรณ ศรีทอง

Ms.Ampawan Sritong

คณาจารย์

อ.เกรียงศักดิ์ ทิพย์โอสถ

Mr.Kriangsak Tip-o-sot


อ.สมพร พุทธิชัยกุล

Mr.Somporn Puttichaikul

อ.พงษ์ประเสริฐ ประเสริฐแก้ว

Mr.Phongprasert Prasertkeaw

ย้ายไปประจำสาขาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.วิบูลย์ สุรสาคร

Asst. Prof.Wibule Surasakhon

ดร.บุญชัย เชิญเกียรติประดับ

Dr.Boonchai Chearnkiatpradab

ดร.สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์

Dr.Surasak Klungsupavipat

เกษียณอายุ

อ.วสันต์ นุชอยู่

Mr.Vasant Nuchyoo

ผศ.เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์(ต่ออายุ 1ปีการศึกษา. 2563)

Asst. Prof. Terdsak Saisut

เว็บเพจ

รศ.กวี หวังนิเวศน์กุล

Assoc. Prof.Kawee Wangniwetkul