คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

อ.สมพร พุทธิชัยกุล

Mr.Somporn Puttichaikul


เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

อ.พงศธร ฤทธิรงค์  

Mr.Pongsathorn Ritirong

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ผศ.วราธร แก้วแสง

Asst. Prof.Warathorn Kaewsaeng

ผศ.จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ

Asst. Prof. Jirat Bunjongsiri 

อ.สมภพ ลิ้มประไพพงษ์   

Mr.Somphop Limprapaipong

อ.จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ

Mr.Chakkree Tiyawongsuwan

อ.อัมพวรรณ ศรีทอง    

Ms.Ampawan Sritong

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

อ.เกรียงศักดิ์ ทิพย์โอสถ

Mr.Kriangsak Tip-o-sot

อ.สมพร พุทธิชัยกุล

Mr.Somporn Puttichaikul

อ.พงษ์ประเสริฐ ประเสริฐแก้ว

Mr.Phongprasert Prasertkeaw

อ.พงศธร ฤทธิรงค์  

Mr.Pongsathorn Ritirong

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.บุญชัย เชิญเกียรติประดับ

Dr.Boonchai Chearnkiatpradab

ดร.สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์

Dr.Surasak Klungsupavipat

เกษียณอายุ

ผศ.วิบูลย์ สุรสาคร

Asst. Prof.Wibule Surasakhon

รศ.กวี หวังนิเวศน์กุล

Assoc. Prof.Kawee Wangniwetkul

ผศ.เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์

Asst. Prof. Terdsak Saisut