คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.วราธร แก้วแสง

Asst. Prof.Warathorn Kaewsaeng

เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ผศ.จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ

Asst. Prof. Jirat Bunjongsiri

กรรมการบริหารหลักสูตร

ดร.บุญชัย เชิญเกียรติประดับ

Dr.Boonchai Chearnkiatpradab

อ.พงษ์ประเสริฐ ประเสริฐแก้ว

Mr.Phongprasert Prasertkeaw

อ.สมภพ ลิ้มประไพพงษ์

Mr.Somphop Limprapaipong

เว็บเพจ

คณาจารย์

ดร.สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์

Dr.Surasak Klungsupavipat

อ.เกรียงศักดิ์ ทิพย์โอสถ

Mr.Kriangsak Tip-o-sot


ผศ.วิบูลย์ สุรสาคร

Asst. Prof.Wibule Surasakhon

อ.วสันต์ นุชอยู่

Mr.Vasant Nuchyoo

อ.สมพร พุทธิชัยกุล

Mr.Somporn Puttichaikul

อ.พงศธร ฤทธิรงค์

Mr.Pongsathorn Ritirong

อ.อัมพวรรณ ศรีทอง

Ms.Ampawan Sritong

อ.จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ

Mr.Chakkree Tiyawongsuwan

เว็บเพจ เก่า

เว็บเพจ ใหม่ New Google Site

เกษียณอายุ

ผศ.เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์(ต่ออายุ 1ปีการศึกษา. 2563)

Asst. Prof. Terdsak Saisut

เว็บเพจ

รศ.กวี หวังนิเวศน์กุล

Assoc. Prof.Kawee Wangniwetkul