บทความวิจัย

ปีการศึกษา 2561

 1. Boonchai Chearnkiatpradaba(2018), "The Stabilization of Wastewater Treatment Pond Case Study Khon Buri Sugar Mill Factory" . 4th International Conference-Workshop on Sustainable Architecture and Urban Design. 24-26 June 2019 Penang, Malaysia.
 2. วราธร แก้วแสง(2561). "พฤติกรรมการรับแรงอัดตามแนวแกนและแรงดัดของดินซีเมนต์บดอัดผสมน้ายางพารา)" , การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิชาการเอเชียอาคเนย์ 2562 ครั้งที่ 6 , 21-22 มิถุนายน 2562 , โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี.
 3. จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ(2561), "การประเมินกำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ผสมเถ้ากะลาปาล์ม", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 และ the 8th International Conference on Environmental Engineering Science and Management วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพมหานคร.
 4. จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ(2560), "การส่งข้อมูลรายละเอียดจุดต่อโครงสร้างเหล็กจากโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซลไปยังโปรแกรมแคดโดยอาศัยสคริปต์ไฟล์" , การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 15 วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม.
 5. กวี หวังนิเวศน์กุล,รศ. (2561). "ผลกระทบต่อความล่าช้าประเภทยอมรับได้และยอมรับไม่ได้ในงานก่อสร้างอาคารสูง (มุมมองของฝ่ายบริษัทที่ปรึกษา)" , การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิชาการเอเชียอาคเนย์ 2562 ครั้งที่ 6 , 21-22 มิถุนายน 2562 , โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี.
 6. กวี หวังนิเวศน์กุล,รศ. (2561). "ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความล่าช้าในงานก่อสร้างอาคารสูง (มุมมองของฝ่ายบริษัทที่ปรึกษา)" , การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิชาการเอเชียอาคเนย์ 2562 ครั้งที่ 6 , 21-22 มิถุนายน 2562 , โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี.
 7. กวี หวังนิเวศน์กุล,รศ. (2561). "การบังคับใช้ระบบความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่(มุมมองของฝ่ายบริษัทผู้รับจ้าง) ", การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิชาการเอเชียอาคเนย์ 2562 ครั้งที่ 6 , 21-22 มิถุนายน 2562 , โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี.
 8. กวี หวังนิเวศน์กุล,รศ. (2561). "ระดับความสัมพันธ์ต่อการใช้ระบบความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ (มุมมองของฝ่ายบริษัทผู้รับจ้าง)", การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิชาการเอเชียอาคเนย์ 2562 ครั้งที่ 6 , 21-22 มิถุนายน 2562 , โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี.
 9. พงษ์ประเสริฐ ประเสริฐแก้ว(2561). "การหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของมอร์ต้าร์ กรณีศึกษาการนำกระจกนิรภัยที่เหลือใช้แทนวัสดุ มวลละเอียด" , การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิชาการเอเชียอาคเนย์ 2562 ครั้งที่ 6 , 21-22 มิถุนายน 2562 , โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี.
 10. วิบูลย์ สุรสาคร และ พงษ์ประเสริฐ ประเสริฐแก้ว(2561). "ความเสี่ยงของผู้รับเหมาก่อสร้าง ศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย" , การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิชาการเอเชียอาคเนย์ 2562 ครั้งที่ 6 , 21-22 มิถุนายน 2562 , โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี.
 11. อัมพวรรณ ศรีทอง(2561), "การประดิษฐ์แพลอยน้ำอเนกประสงค์ด้วยท่อพีวีซี", การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิชาการเอเชียอาคเนย์ 2562 ครั้งที่ 6 , 21-22 มิถุนายน 2562 , โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี.

ปีการศึกษา 2560

 1. สำเนียง องสุพันธ์กุล และวราธร แก้วแสง. 2561. "ความสามารถในการซึมผำนของน้ำและการสึกกรอนของเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์พรุนมวลเบาด๎วยเม็ดดินเหนียวเผามวลเบาเพื่อประยุกต์ใช้งานวัสดุกํอสร๎างราคาต่ำ". การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ,อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. (ได้รับคัดเลือกเป็นบทความระดับดี)
 2. สำเนียง องสุพันธ์กุล, จักรี ติยะวงศ์สวรรณ และจิรัฐิติ์ บรรจงศิริ. 2561. การแสดงรายละเอียดจุดตํอชิ้นสํวนส้าเร็จรูปแบบ 3 มิติโดยอาศัยโปรแกรมฟรีแคด. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ,อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. (ได้รับคัดเลือกเป็นบทความระดับดี)
 3. เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์(2561). คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของไม้มะฮอกกานีใบใหญ่. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 : นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 4. กวี หวังนิเวศน์กุล(2561). ปัจจัยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อระบบความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคารสูง. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 : นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 5. วิบูลย์ สุรสาคร(2561). ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยในการก่อสร้างศึกษาโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 : นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 6. วิบูลย์ สุรสาคร( 2561). ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 : นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 7. วราธร แก้วแสง( 2561). พฤติกรรมการรับแรงอัดตามแนวแกนของเสาดินซีเมนต์บดอัดสำหรับบ้านดิน. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 : นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 8. กวี หวังนิเวศน์กุล( 2561). ปัญหาและอุปสรรคการบริหารทรัพยากรอาคาร ( กรณีศึกษาระบบความปลอดภัยของอาคารสูงในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ). การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 : นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 9. กวี หวังนิเวศน์กุล( 2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้จริงของระบบความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคารสูง. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 : นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.

ปีการศึกษา 2559


 1. จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ(2559). การศึกษา "Industrial Foundation Classes" สำหรับสร้างแบบจำลองอาคารด้วยโปรแกรม FreeCAD. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1: เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559. 10-11 สิงหาคม 2016.โรงแรมไมด้าทวารวดีแกรนด์ นครปฐม.
 2. สำเนียง องสุพันธ์กุล, วราธร แก้วแสง, สาโรจน์ ดำรงศีล (2559). พฤติกรรมทางกลของผนังดินซีเมนต์บดอัดภายใต้แรงกดอัดสำหรับบ้านดิน. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1: เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559. 10-11 สิงหาคม 2016. โรงแรมไมด้าทวารวดีแกรนด์ นครปฐม.
 3. เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์ (2559). การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกกลวงประยุกต์. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1: เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559. 10-11 สิงหาคม 2016. โรงแรมไมด้าทวารวดีแกรนด์ นครปฐม.
 4. สำเนียง องสุพันธ์กุล, วราธร แก้วแสง, จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ (2559). การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกมวลเบาจากเม็ดดินเผาและเถ้าลอย. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1: เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559. 10-11 สิงหาคม 2016. โรงแรมไมด้าทวารวดีแกรนด์ นครปฐม.
 5. จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ(2560) การศึกษาการสร้างไฟล์ DXF ด้วยไลบรารี่ภาษาไพธอน. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและงานวิจัย 4.0 วันที่ 23 มิถุนายน 2560โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 6. จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ (2560) การศึกษาแนวทางการใช้สคริปต์ไฟล์จากไมโครซอฟท์เอกซ์เซลสร้างแคดไฟล์. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและงานวิจัย 4.0 วันที่ 23 มิถุนายน 2560โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 7. กวี หวังนิเวศน์กุล.(2560) ความสำเร็จในการจัดการความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง( กรณีศึกษา : อาคารสูงในเขตเมืองพัทยา ). การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและงานวิจัย 4.0 วันที่ 23 มิถุนายน 2560. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 8. กวี หวังนิเวศน์กุล.(2560) เปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง ระหว่างความคิดเห็นของฝ่ายผู้ว่าจ้างและฝ่ายผู้รับจ้าง. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและงานวิจัย 4.0 วันที่ 23 มิถุนายน 2560. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 9. วิบูลย์ สุรสาคร.(2560) ปัจจัยในการตัดสินใจใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปแทนผนังก่ออิฐฉาบปูนสำหรับผนังภายนอกอาคาร ของอาคารคอนโดมิเนียม . การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและงานวิจัย 4.0 วันที่ 23 มิถุนายน 2560. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 10. เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์ (2560) การเปรียบเทียบโครงสร้างเหล็กของเสาอากาศที่ยืนด้วยตัวเองระหว่างวิธี ASD. และ LRFD. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและงานวิจัย 4.0 วันที่ 23 มิถุนายน 2560. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 11. วราธร แก้วแสง(2560) คุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของอิฐบล็อกประสานดินซีเมนต์ผสมป่านศรนารายณ์ . การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและงานวิจัย 4.0 วันที่ 23 มิถุนายน 2560. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 12. ฺเทอดศักดิ์ สายสุทธิ์ .(2560) กรณีศึกษาค่ากำลังอัดของคอนกรีต ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก และขนาดหน้าตัดของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2: นวัตกรรมอาคาร 2560 : อาคารอัจฉริยะอย่างยั่งยืน. 20-21 มิถุนายน 2560. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม.
 13. จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ และบุญชัย เชิญเกียรติประดับ.(2560) การพัฒนาพาราเมตริกออบเจ๊กค์สำหรับชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยโปรแกรม FreeCAD. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2: นวัตกรรมอาคาร 2560 : อาคารอัจฉริยะอย่างยั่งยืน. 20-21 มิถุนายน 2560. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม.
 14. สำเนียง องสุพันธ์กุล, วราธร แก้วแสง และจิรัฐิติ์ บรรจงศิริ.(2560) กำลังรับแรงอัดและดัดของจีโอโพลีเมอร์เม็ดดินเหนียวเผามวลเบาสำหรับอาคารประหยัดพลังงาน. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2: นวัตกรรมอาคาร 2560 : อาคารอัจฉริยะอย่างยั่งยืน. 20-21 มิถุนายน 2560. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม.