บทความวิจัย

ปีการศึกษา 2560

 1. สำเนียง องสุพันธ์กุล และวราธร แก้วแสง. 2561. "ความสามารถในการซึมผำนของน้ำและการสึกกรอนของเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์พรุนมวลเบาด๎วยเม็ดดินเหนียวเผามวลเบาเพื่อประยุกต์ใช้งานวัสดุกํอสร๎างราคาต่ำ". การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ,อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. (ได้รับคัดเลือกเป็นบทความระดับดี)
 2. สำเนียง องสุพันธ์กุล, จักรี ติยะวงศ์สวรรณ และจิรัฐิติ์ บรรจงศิริ. 2561. การแสดงรายละเอียดจุดตํอชิ้นสํวนส้าเร็จรูปแบบ 3 มิติโดยอาศัยโปรแกรมฟรีแคด. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ,อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. (ได้รับคัดเลือกเป็นบทความระดับดี)
 3. เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์(2561). คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของไม้มะฮอกกานีใบใหญ่. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 : นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 4. กวี หวังนิเวศน์กุล(2561). ปัจจัยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อระบบความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคารสูง. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 : นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 5. วิบูลย์ สุรสาคร(2561). ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยในการก่อสร้างศึกษาโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 : นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 6. วิบูลย์ สุรสาคร( 2561). ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 : นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 7. วราธร แก้วแสง( 2561). พฤติกรรมการรับแรงอัดตามแนวแกนของเสาดินซีเมนต์บดอัดสำหรับบ้านดิน. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 : นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 8. กวี หวังนิเวศน์กุล( 2561). ปัญหาและอุปสรรคการบริหารทรัพยากรอาคาร ( กรณีศึกษาระบบความปลอดภัยของอาคารสูงในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ). การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 : นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 9. กวี หวังนิเวศน์กุล( 2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้จริงของระบบความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคารสูง. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 : นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.

ปีการศึกษา 2559


 1. จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ(2559). การศึกษา "Industrial Foundation Classes" สำหรับสร้างแบบจำลองอาคารด้วยโปรแกรม FreeCAD. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1: เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559. 10-11 สิงหาคม 2016.โรงแรมไมด้าทวารวดีแกรนด์ นครปฐม.
 2. สำเนียง องสุพันธ์กุล, วราธร แก้วแสง, สาโรจน์ ดำรงศีล (2559). พฤติกรรมทางกลของผนังดินซีเมนต์บดอัดภายใต้แรงกดอัดสำหรับบ้านดิน. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1: เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559. 10-11 สิงหาคม 2016. โรงแรมไมด้าทวารวดีแกรนด์ นครปฐม.
 3. เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์ (2559). การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกกลวงประยุกต์. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1: เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559. 10-11 สิงหาคม 2016. โรงแรมไมด้าทวารวดีแกรนด์ นครปฐม.
 4. สำเนียง องสุพันธ์กุล, วราธร แก้วแสง, จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ (2559). การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกมวลเบาจากเม็ดดินเผาและเถ้าลอย. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1: เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559. 10-11 สิงหาคม 2016. โรงแรมไมด้าทวารวดีแกรนด์ นครปฐม.
 5. จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ(2560) การศึกษาการสร้างไฟล์ DXF ด้วยไลบรารี่ภาษาไพธอน. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและงานวิจัย 4.0 วันที่ 23 มิถุนายน 2560โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 6. จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ (2560) การศึกษาแนวทางการใช้สคริปต์ไฟล์จากไมโครซอฟท์เอกซ์เซลสร้างแคดไฟล์. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและงานวิจัย 4.0 วันที่ 23 มิถุนายน 2560โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 7. กวี หวังนิเวศน์กุล.(2560) ความสำเร็จในการจัดการความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง( กรณีศึกษา : อาคารสูงในเขตเมืองพัทยา ). การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและงานวิจัย 4.0 วันที่ 23 มิถุนายน 2560. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 8. กวี หวังนิเวศน์กุล.(2560) เปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง ระหว่างความคิดเห็นของฝ่ายผู้ว่าจ้างและฝ่ายผู้รับจ้าง. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและงานวิจัย 4.0 วันที่ 23 มิถุนายน 2560. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 9. วิบูลย์ สุรสาคร.(2560) ปัจจัยในการตัดสินใจใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปแทนผนังก่ออิฐฉาบปูนสำหรับผนังภายนอกอาคาร ของอาคารคอนโดมิเนียม . การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและงานวิจัย 4.0 วันที่ 23 มิถุนายน 2560. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 10. เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์ (2560) การเปรียบเทียบโครงสร้างเหล็กของเสาอากาศที่ยืนด้วยตัวเองระหว่างวิธี ASD. และ LRFD. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและงานวิจัย 4.0 วันที่ 23 มิถุนายน 2560. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 11. วราธร แก้วแสง(2560) คุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของอิฐบล็อกประสานดินซีเมนต์ผสมป่านศรนารายณ์ . การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและงานวิจัย 4.0 วันที่ 23 มิถุนายน 2560. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี.
 12. ฺเทอดศักดิ์ สายสุทธิ์ .(2560) กรณีศึกษาค่ากำลังอัดของคอนกรีต ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก และขนาดหน้าตัดของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2: นวัตกรรมอาคาร 2560 : อาคารอัจฉริยะอย่างยั่งยืน. 20-21 มิถุนายน 2560. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม.
 13. จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ และบุญชัย เชิญเกียรติประดับ.(2560) การพัฒนาพาราเมตริกออบเจ๊กค์สำหรับชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยโปรแกรม FreeCAD. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2: นวัตกรรมอาคาร 2560 : อาคารอัจฉริยะอย่างยั่งยืน. 20-21 มิถุนายน 2560. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม.
 14. สำเนียง องสุพันธ์กุล, วราธร แก้วแสง และจิรัฐิติ์ บรรจงศิริ.(2560) กำลังรับแรงอัดและดัดของจีโอโพลีเมอร์เม็ดดินเหนียวเผามวลเบาสำหรับอาคารประหยัดพลังงาน. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2: นวัตกรรมอาคาร 2560 : อาคารอัจฉริยะอย่างยั่งยืน. 20-21 มิถุนายน 2560. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม.