วิศวกรรมโยธา

โครงการอบรม การเตรียมเอกสารผลงานเพื่อขอยื่นขอสามัญวิศวกร

สำหรับศิษยเก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00-19.30น
ONLINE ผ่านโปรแกรม Zoom
บรรยายโดย ดร. ธเนศ วีระศิริ


สมัครเข้าร่วม โดยกรอกแบบฟอร์ม ตามลิงค์

รายวิชา รหัสวิชา กลุ่มเรียน และรหัสเข้าเรียน (MS-Teams) สำหรับปีการศึกษา 2564 ภาคการเรียนที่ 1 ดูในรูปแบบสเปรดชีท คลิ๊ก

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564

https://www.facebook.com/sau.university

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

  • รหัส 621441001-6214410031 ห้อง CE523 อ.สมภพ ลิ้มประไพพงษ์

  • รหัส 621441032-6214410050+ ห้อง CE522 อ. จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ

  • รหัส 6214N1001-6214410011+ ห้อง CE512 อ.พงษธร ฤทธิรงค์

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร

รับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศีกษา 2560

รับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศีกษา 2561-2565

นโยบาย มาตรการและแนวทางในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ พ.ศ. 2562

SAU Welcoming 2019


อาจารย์ที่ปรึกษา

เข้าระบบ Hybrid Learning ได้ที่ลิงค์ eLearnging.sau.ac.th

ประกาศคำสั่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ขอแสดงความยินดีกับนายศราวุธ คุณาลัย ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนเมษายน 2560 ณ สำนักงานสภาวิศวกร

  • เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียด ดูได้ที่ หน้าเพจของสาขาวิชาฯ Admission

ข้อมูลอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดโอนย้ายเว็บเพจสาขาวิชาจาก Classic Site เป็น New Version Google Site...

  • ในปี 2560 ทาง Google จะจัดเตรียมคำแนะนำในการเปลี่ยนจาก Classic Site เป็น เป็น New Site

  • ในต้นปี 2561 ทาง Google จะประกาศระยะเวลาที่จะทำการปิด Classic Site โดยจะแจ้งวันที่จะเลิกใช้ที่แน่นอนอีกที แต่อย่างไรก็ตามจะให้เวลาอย่างน้อย 1 ปีก่อนที่จะทำการปิด Classic Site

เว็บเดิม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา