วิศวกรรมโยธา

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร

รับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศีกษา 2560

รับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศีกษา 2561-2565

SAU Welcoming 2019


อาจารย์ที่ปรึกษา

เข้าระบบ Hybrid Learning ได้ที่ลิงค์ eLearnging.sau.ac.th

ประกาศคำสั่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ขอแสดงความยินดีกับนายศราวุธ คุณาลัย ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนเมษายน 2560 ณ สำนักงานสภาวิศวกร

  • เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียด ดูได้ที่ หน้าเพจของสาขาวิชาฯ Admission

ข้อมูลอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดโอนย้ายเว็บเพจสาขาวิชาจาก Classic Site เป็น New Version Google Site...

  • ในปี 2560 ทาง Google จะจัดเตรียมคำแนะนำในการเปลี่ยนจาก Classic Site เป็น เป็น New Site
  • ในต้นปี 2561 ทาง Google จะประกาศระยะเวลาที่จะทำการปิด Classic Site โดยจะแจ้งวันที่จะเลิกใช้ที่แน่นอนอีกที แต่อย่างไรก็ตามจะให้เวลาอย่างน้อย 1 ปีก่อนที่จะทำการปิด Classic Site

เว็บเดิม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา