หน้าแรก‎ > ‎TQF‎ > ‎มคอ5‎ > ‎

มคอ5 ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2

 • 510202 กลศาสตร์วิศวกรรม
 • 510204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • 513201 คณิตศาสตร์ช้้นสูง
 • 513301 ทฤษฎีโครงสร้าง
 • 513304 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
 • 513314 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีแมตริกซ์
 • 513318 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง
 • 513611 เทคนิคการก่อสร้าง

 • 313303 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • 313407 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)
 • 313408 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
 • 313419 วิศวกรรมฐานราก
 • 313442 วัสดุการทาง
 • 313421 การปรับปรุงคุณสมบัติและคุณภาพดิน (Soil Improvement)
 • 313525 การออกแบบผิวทาง (Pavement Design)
 • 313-552, 313-733 วิศวกรรมชลศาสตร์
 • 313610 การบริหารงานก่อสร้าง