หน้าแรก‎ > ‎TQF‎ > ‎มคอ5‎ > ‎

มคอ5 ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1

  • 513201 คณิตศาสตร์ช้้นสูง
  • 513202 ความแข็งแรงวัสดุ
  • 513301 ทฤษฎีโครงสร้าง

  • 313-151, 313-208 ปฏิบัติการชลศาสตร์
  • 313214 การวิเคราะห์โครงสร้าง
  • 310303 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • 313407 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)
  • 313408 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
  • 313-552, 313-733 วิศวกรรมชลศาสตร์
  • 313631 การประมาณและวิเคราะห์ราคา