TQF

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

(Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd)


ปฏิทิน มคอ. ปีการศึกษา 2558
 

 แบบ มคอ

 กำหนดเวลา

 1/2558

 2/2258

 ฤดูร้อน/2558

 มคอ.3 /มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในภาคนั้นๆ(เฉพาะรายวิชาที่เปิดสอน) 1 สิงหาคม 2558       - 8 สิงหาคม 2558 29 ธันวาคม 2558  - 5 มกราคม 2559 24 พฤษภาคม2559   -31 มิถุนายน 2559
 มคอ.5/มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 21 ธันวาคม 2558 - 19 มกราคม 2559  23พฤษภาคม 2559 -21มิถุนายน 2559 8 สิงหาคม 2559          - 6กันยายน 2559
 มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

  -

 22 กรกฎาคม 2559

 -
หน้าเว็บย่อย (3): มคอ3 มคอ5 มคอ7
Ċ
ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,
8 ก.พ. 2558 19:44
Comments