รูปแบบเอกสารปริญญานิพนธ์


กระดาษ

 • ใช้กระดาษปอนด์สีขาว น้ำหนัก 80 กรัม/ตร.ม ขนาด A4(210x297มม.) ไม่มีเส้น และจัดพิมพ์เพียงหน้าเดียว

ตัวอักษร

 1. ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้แบบ Angsana New ตลอดทั้งเล่ม
 2. ชื่อบท ชื่อหัวเรื่อง ชื่อบรรฯานุกรม ชื่อภาคผนวก และชื่อประวัติผู้จัดทำ ซึ่งพิมพ์กลางหน้ากระดาษของบรรทัดแรก ใช้อักษรตัวพิมพ์หนา(Bold) ขนาด 18 pt
 3. ชื่อหัวข้อหลัก ใช้ตัวอักษรพิมพ์หนา ขนาด 16 pt
 4. เนื้อหา และส่วนอ้างอิง ใช้ตัวอักษรพิมพ์ปกติ ขนาด 16 pt
 5. ตัวอักษรสำหรับปกนอก ใช้ตัวอักษรหนา เดินทอง  ขนาด 18 pt (ใช้แบบอักษรตามมาตรฐานของโรงพิมพ์)
 6. ตัวอักษรสำหรับปกใน ใช้ตัวอักษรปกติ ขนาด 18 pt

ระยะขอบ

 1. ระยะการพิมพ์จากขอบด้านซ้าย และด้านขวา ใช้ระยะ 1.5 นิ้ว และ 1 นิ้ว ตามลำดับ
 2. ระยะการพิมพ์จากขอบด้านบน และด้านล่าง ใช้ระยะ 1.5 นิ้ว และ 1 นิ้ว ตามลำดับ
 3. ใช้ระยะขอบเดียวกันทั้งเล่ม

ระยะการพิมพ์

 1. การย่อหน้า (tab) กระทำทุกครั้งที่เริ่มต้นบรรทัดใหม่ เป็นระยะไม่ต่ำกว่า 6-9 ตัวอักษร (ระยะ 1/2 นิ้ว ตามระยะมาตรฐานในมาตรานิ้ว ของโปรแกรม Word Processor)
 2. การเว้นวรรค ใช้เว้นวรรคด้วยระยะ 1 ช่วงตัวอักษร กับเงื่อนไข ต่อไปนี้
  • ระหว่างตัวเลขกับตัวอักษร
  • ระหว่างอักษรภาษาไทยกับอักษรภาษาอังกฤษ
  • ระหว่างข้อความกับสัญลักษณ์
 3. หากใช้การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Word Processor ควรกำหนดรูปแบบการตัดตำอัตโนมัติ ในลักษณะ Justify หรือ Thai Justify เพื่อให้การจัดข้อความทั้งด้านซ้ายและด้านขวาอยู่ในแนวเดียวกัน
 4. กรณีการตัดคำอัตโนมัติ ที่ทำให้คำสุดท้ายไม่ลงในบรรทัด ให้ยกคำนั้นไปในบรรทัดถัดไป โดยจัดระยะเว้นวรรคตอนด้วยมือ
 5. กรณีมีหัวข้อหลักจำนวนมาก ให้ใช้การกำหนดหมายเลขหน้าหัวข้อเหล่านั้น เช่น 1. 2. ...    และในกรณีมีหัวข้อย่อยซ้อนกันหลายชั้น ให้ใช้หมายเลข 1.1  1.2 ....  และ 1.1.1  1.1.2 1.1.3 ... แต่หากมีหัวข้อย่อยซ้อนอีก ให้ใช้ตัวอักษรเดี่ยวในวงเล็บเรียงลำดับต่อไป

เลขหน้า


รูป ตาราง และแผนภูมิ


ปก


ใบรับรองปริญญานิพนธ์ (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)


บทคัดย่อ (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)


กิตติกรรมปรกาศ


สารบัญ


ส่วนเนื้อหา


ส่วนอ้างอิง


เอกสารนำส่งComments