เอกสารคำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 • 16/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • 11/2558    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • 12/2558    แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • 13/2558    แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • 15/2558     แต่งตั้งคณะกรรมการวารสาร SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY
 • 16/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง ปี 2558 • 62/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • 88/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • 146/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ วิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • 159/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • 161/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • 200/2557แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • 203/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • 222/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • 247/2557  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการพิเศษ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • 262/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2557


*** เป็นการเชื่อมลิงค์ไปยังตำแหน่งของเอกสารประกาศ อาจจะมีข้อผิดพลาดจากการปรับตำแหน่งภายนอกเว็บไซต์
Comments