หลักสูตร

เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมกรรสศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาจบ ม.6 หรือเทียบเท่า และ ปวส.ก่อสร้าง หรือเทียบเท่า        ตรวจสอบหลักสูตร ที่สภาวิศวกรรับรอง คลิ๊ก