คณาจารย์

ปีการศึกษา 2558

อ.พงษ์ประเสริฐ ประเสริฐแก้ว             หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Mr.Phongprasert Prasertkeaw

อ.พงศธร ฤทธิรงค์                     เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Mr.Pongsathorn Ritirong


ดร.บุญชัย เชิญเกียรติประดับ                 ประธานหลักสูตร 
Dr.Boonchai Chearnkiatpradab

ผศ.เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์                        อาจารย์ผู้ประจำหลักสูตร
Asst. Prof. Terdsak Saisut

ผศ.วราธร แก้วแสง                               อาจารย์ผู้ประจำหลักสูตร
Asst. Prof.Warathorn Kaewsaeng

ผศ.จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ                            อาจารย์ผู้ประจำหลักสูตร
Asst. Prof. Jirat Bunjongsiri อ.เกรียงศักดิ์ ทิพย์โอสถ                        อาจารย์ผู้ประจำหลักสูตร
Mr.Kriangsak Tip-o-sot

อ.สมภพ ลิ้มประไพพงษ์                    
Mr.Somphop Limprapaipong
เว็บเพจ

อ.จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ                        
Mr.Chakkree Tiyawongsuwan

ผศ.วิบูลย์ สุรสาคร                             
Asst. Prof.Wibule Surasakhon

อ.อัมพวรรณ ศรีทอง                        
Ms.Ampawan Sritong

ดร.สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์
Dr.Surasak Klungsupavipat

รศ.กวี หวังนิเวศน์กุล
Assoc. Prof.Kawee Wangniwetkul

อ.วสันต์ นุชอยู่
Mr.Vasant Nuchyoo

อ.สมพร พุทธิชัยกุล
Mr.Somporn Puttichaikul
 1. ดร.บุญชัย เชิญเกียรติประดับ     ประธานหลักสูตร
 2. ผศ.เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์            อาจารย์ประจำหลักสูตร
 3. ผศ.วราธร แก้วแสง                  อาจารย์ประจำหลักสูตร
 4. ผศ.จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ                  อาจารย์ประจำหลักสูตร
 5. อ.เกรียงศักดิ์ ทิพย์โอสถ           อาจารย์ประจำหลักสูตร
 6. อ.พงษ์ประเสริฐ ประเสริฐ           หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 7. อ.พงศธร ฤทธิรงค์                   เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 8. อ.สมภพ ลิ้มประไพพงษ์            
 9. อ.จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ             
 10. ผศ.วิบูลย์ สุรสาคร                  
 11. อ.อัมพวรรณ ศรีทอง               
 12. ดร.สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์
 13. รศ.กวี หวังนิเวศน์กุล
 14. อ.วสันต์ นุชอยู่
 15. อ.สมพร พุทธิชัยกุล

*** ส่งภาพขนาด 480x640 เพือปรับปรุงข้อมลล่าสุด