บทความวิจัย 2559

ปีการศึกษา 2559

  1. จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ(2559). การศึกษา "Industrial Foundation Classes" สำหรับสร้างแบบจำลองอาคารด้วยโปรแกรม FreeCAD. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ครั้งที่ 1: เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559. 10-11 สิงหาคม 2016.โรงแรมไมด้าทวารวดีแกรนด์ นครปฐม.
  2. สำเนียง องสุพันธ์กุล, วราธร แก้วแสง, สาโรจน์ ดำรงศีล (2559). พฤติกรรมทางกลของผนังดินซีเมนต์บดอัดภายใต้แรงกดอัดสำหรับบ้านดิน. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ครั้งที่ 1: เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559. 10-11 สิงหาคม 2016. โรงแรมไมด้าทวารวดีแกรนด์ นครปฐม.
  3. เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์ (2559). การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกกลวงประยุกต์. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ครั้งที่ 1: เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559. 10-11 สิงหาคม 2016. โรงแรมไมด้าทวารวดีแกรนด์ นครปฐม.
  4. สำเนียง องสุพันธ์กุล, วราธร แก้วแสง, จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ (2559). การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกมวลเบาจากเม็ดดินเผาและเถ้าลอย. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ครั้งที่ 1: เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559. 10-11 สิงหาคม 2016. โรงแรมไมด้าทวารวดีแกรนด์ นครปฐม.


 อ้างอิง BINNO2016  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ครั้งที่ 1: เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559
Ċ
ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,
19 ต.ค. 2559 20:55
Ċ
ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,
19 ต.ค. 2559 20:55
Comments