บทความวิจัย 2558

ปีการศึกษา 2558


  1. จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ, นิยม กิจหนองสรวง, ยุทธนา พลเสนา, วีระ โฆสิกุล, สมศักดิ์ ลาภเวที และสุขสันติ์ เคนทวาย.(2559). แบบก่อสร้าง : มาตรฐาน การจัดทำ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา.  SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY , Vol. 2, No. 1, January–June 2016. p 29-43.(อ่าน)
  2. วิบูลย์ สุรสาคร.(2559). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง: ศึกษาโครงการก่อสร้างคลองชลประทาน. ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 7 (NCSAG 2016). วันที่ 7 - 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. (อ่าน)
  3. เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์. (2559). กรณีศึกษาการเปรียบเทียบโครงสร้างเหล็ก ของเสาส่งวิทยุกระจายเสียง โดยวิธี ASD. และ LRFD. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559: งานวิจัยสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. โรงแรมริชมอนด์สไตลิชคอนเวนชั่น นนทบุรี. (อ่าน)
  4. วราธร แก้วแสง. (2559). พฤติกรรมการรับแรงดัดของคานดินซีเมนต์บดอัด. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559: งานวิจัยสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. โรงแรมริชมอนด์สไตลิชคอนเวนชั่น นนทบุรี. (อ่าน)
  5. จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ และ ภูวพร แย้มจ่าเมือง. (2559). การแสดงแบบผลิตภัณฑ์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี SVG และ Google Site: กรณีศึกษาร้านโคกข่าสแตนเลสสตีล. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559: งานวิจัยสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. โรงแรมริชมอนด์สไตลิชคอนเวนชั่น นนทบุรี. (อ่าน)
  6. สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์. (2559). การประยุกต์ใช้โฟมแผ่นเพื่อป้องกันการจมของโป๊ะเทียบเรือเหล็ก. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559: งานวิจัยสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. โรงแรมริชมอนด์สไตลิชคอนเวนชั่น นนทบุรี. (อ่าน)
  7. จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ.(2559). การพัฒนาโมดูลสาหรับวิเคราะห์โครงถักสองมิติในโปรแกรม FreeCAD. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559: งานวิจัยสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. โรงแรมริชมอนด์สไตลิชคอนเวนชั่น นนทบุรี. (อ่าน)
  8. จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ. (2558). การศึกษาการใช้ "Ruby Script" ในการสร้างรายละเอียดเหล็กเสริมสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กSAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, Vol. 1, No. 2, July–December 2015. p 15-29. (อ่าน)

    

Ċ
ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,
27 มิ.ย. 2559 20:04
Ċ
ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,
26 ก.ย. 2559 22:22
Ċ
ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,
22 ก.ค. 2559 19:38
Ċ
ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,
22 ก.ค. 2559 19:38
Ċ
ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,
22 ก.ค. 2559 19:38
Ċ
ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,
22 ก.ค. 2559 19:39
Ċ
ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,
22 ก.ค. 2559 19:39