บทความวิจัย 2557

ปีการศึกษา 2557
  1. จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ และสุทิน กันยะมี. (2558). การเรียงพิมพ์บทความภาษาไทยด้วย XeLaTeX. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558. วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558. โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า.
  2. จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ และอัมพวรรณ ศรีทอง. (2558). การศึกษาแนวทางการจำลองรายละเอียดข้อมูลอาคารจากโปรแกรม SketchUp. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558. วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558. โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า.
  3. สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์ และอัมพวรรณ ศรีทอง.(2558). การวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ด้วยข้อมูลสารสนเทศบนเครือข่าย กรณีศึกษา : ลำน้ำพุง จังหวัดสกลนคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558. วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558. โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า.
  4. วราธร แก้วแสง และบุญชัย เชิญเกียรติประดับ. คุณสมบัติทางด้านกายภาพของเม็นดินเหนียวเผามวลเบา สำหรับการประยุกต์ใช้งานวิศวกรรมเทคนิคธรณี. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558. วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558. โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า.
  5. เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์ และสมภพ ลิ้มประไพพงษ์ การออกแบบโครงสร้างเหล็กเสาเดี่ยวของป้ายโฆษณา . การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558. วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558. โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า.
  6. เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์. (2558). การเปรียบเทียบราคาต้นทุนและระยะเวลาของการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้นระหว่างบ้านระบบธรรมดาและบ้านระบบสาเร็จรูป. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558. วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558. โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า.
  7. เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์. (2558). การเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของไม้ยมหอมและไม้ตะกู. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558. วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558. โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า.
  8. วิบูลย์ สุรสาคร. (2558). ปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวในงานก่อสร้าง: ศึกษาในพื้นที่ก่อสร้าง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558. วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558. โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า.
  9. จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ "" การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 8-9 ธันวาคม 2557
  10. วราธร แก้วแสง. "อิฐบล็อกประสานดินขาวจากกากตะกอนของกระบวนการผลิตน้ำประปา". การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 8-9 ธันวาคม 2557

     **** เอกสารบทความ pdf ตรวจอสอบได้ที่  SAUNIC2015.sau.ac.th


รายการบทความปีการศึกษาเก่าĊ
ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,
27 มิ.ย. 2559 21:31
Ċ
ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,
27 มิ.ย. 2559 20:11
Ċ
ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,
27 มิ.ย. 2559 20:21
Ċ
ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,
27 มิ.ย. 2559 20:30
Ċ
ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,
27 มิ.ย. 2559 20:01
Ċ
ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,
27 มิ.ย. 2559 20:48