บทความวิจัย 2556

ปีการศึกษา 2556
 1. การศึกษาแนวทางการสร้างแบบก่อสร้างอิเล็กทรอนิคส์แบบปฏิสัมพันธ์. จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ และจักรี ติยะวงศ์สุวรรณ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 จ. ขอนแก่น. หน้า.1281-1289.
 2. คุณสมบัติของซีเมนต์มอร์ตาร์ผสมเถ้าหญ้าแฝก. เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์. การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557, 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ. หน้า 446-453.
 3. คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของไม้ยมหอม. เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์. การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557, 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ. หน้า 454-460.
 4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง (กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส ). กวี หวังนิเวศน์กุล. การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557, 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ. หน้า 461-467.
 5. ปัจจัยแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรในหน่วยงานก่อสร้างกวี หวังนิเวศน์กุล. การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557, 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ. หน้า 468-474.
 6. ปัจจัยความล่าช้าของโครงการก่อสร้างถนน, กวี หวังนิเวศน์กุล. การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557, 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ. หน้า 475-480.
 7. การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง (มุมมองของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง)กวี หวังนิเวศน์กุล. การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557, 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ. หน้า 481-488.
 8. การใช้ภาษาจาวาสคริปท์สร้าง SVG สาหรับงานเขียนแบบก่อสร้าง, จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ. การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557, 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ. หน้า 489-496.
 9. การศึกษาแนวทางการใช้โปรแกรมโอเพนซอร์สเพื่อสร้างแบบก่อสร้างอิเล็กทรอนิคส์, จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ และ บุญชัย เชิญเกียรติประดับ. การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557, 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ. หน้า 497-506.
 10. การออกแบบระดับน้าสูงสุดด้วยแบบจำลอง MIKE11 เพื่อการป้องกันน้าท่วมในแม่น้ายม จังหวัดสุโขทัย, สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์. การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557, 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ. หน้า 507-512.
 11. การศึกษาปริมาณซีเมนต์ที่เหมาะสมของค่ากาลังรับแรงอัดทิศทางเดียวในกระบวนการผลิตอิฐบล็อกประสานดินขาว, วราธร แก้วแสง. การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557, 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ. หน้า 513-518.
 12. การประเมินความเสี่ยงสำหรับโครงการก่อสร้าง, วิบูลย์ สุรสาคร. การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557, 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ. หน้า 519-527.
 13. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง: กรณีศึกษาโครงการบ้านจัดสรรวิบูลย์ สุรสาคร. การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557, 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ. หน้า 941-949.
 14. คอนกรีตบล็อกกลวงประยุกต์, เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์ , การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 6–7 ธันวาคม 2556  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม ( โปสเตอร์ )
 15. การศึกษาการแสดงผลแบบก่อสร้างอิเล็กทรอนิคส์ผ่านโปรแกรมเว็บเบราร์เซอร์, จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ , การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 6–7 ธันวาคม 2556  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม ( โปสเตอร์ ) (ได้รับรางวัลงานวิจัยคุณภาพ)
 16. เม็ดดินเผามวลเบาจากดินเหนียวอ่อนกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง, วราธร แก้วแสง , การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 6–7 ธันวาคม 2556  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
 17. การจำลองแผนที่น้ำท่วมด้วยแบบจำลองอุทกพลศาสตร์ 1+2 มิติ : กรณีศึกษาคลองนครเนื่องเขต, สรุศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์.การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการนานาชาติวิศวกรรมแหล่งน้ำ ครั้งที่ 25 – 6 กันยายน 2556 โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท. 
 18. การพัฒนาภาษาไพธอนสำหรับวิเคราะห์และออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำเนียง องสุพันธ์กุล , จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ  และ จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ.   การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ