รายชื่อโครงงานฯ(Civil Engineering Project) ปีการศึกษา 2556

โพสต์20 มิ.ย. 2556 22:55โดยจักรี ติยะวงศ์สุวรรณ   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2556 02:19 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ]

ลำดับ ชื่อโครงงาน
 ติดต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา
สถานะ
 1 การศึกษาการใช้ SVG ในงานก่อสร้าง อ.จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ ว่าง
 2 การศึกษาการใช้ WebGL ในงานก่อสร้าง  อ.จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ ว่าง
 3 พฤติกรรมของเสาดินบดอัดที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์ในการรับแรงแนวแกน ผศ.วราธร แก้วแสง เต็ม
 4 คุณสมบัติทางกายภาพของบล็อกดินซีเมนต์บดอัดมวลเบา ผศ.วราธร แก้วแสง เต็ม
 5 คุณสมบัติทางกลของบล็อกดินซีเมนต์บดอัดมวลเบา ผศ.วราธร แก้วแสง เต็ม
 6  การจัดทำแผนภูมิเพื่อหาค่าแรงแบกทานของฐานรากเสื่อในดินเหนียวกรุงเทพอ.บุญชัย เชิญเกียรติประดับ  ว่าง
 7 คุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของไม้ตะกู ผศ.เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์ เต็ม
8 การประยุกต์ใช้โปรแกรม SciLab ในวิชาความแข็งแรงวัสดุ ผศ.เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์ เต็ม
9 การศึกษากำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์และคอนกรีตผสมเถ้าชีวมวล ผศ.จิรัฐิติ์  บรรจงศิริ เต็ม
 10 การศึกษากำลังรับแรงอัดของมวลรวมประดิษฐ์ ผศ.จิรัฐิติ์  บรรจงศิริ  เต็ม
 11 ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้าง
    กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีน้ำเงิน
 ผศ.วิบูลย์ สุรสาคร ว่าง
 12 การศึกษาระบบรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง
    กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีน้ำเงิน
 ผศ.วิบูลย์ สุรสาคร ว่าง
 13 การออกแบบโปรแกรมโครงข้อหมุน 3 มิติอ.เกรียงศักดิ์ ทิพย์โอสถ
อ.พงษ์ประเสริฐ ประเสริฐแก้ว
 ว่าง
 14 พฤติกรรมของคานดินบดอัดที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์ในการรับแรงดัด ผศ.วราธร แก้วแสง ว่าง
 15 การปรับจิตทัศน์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
    เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 ผศ.วราธร แก้วแสง  ว่าง
 16 การใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์สภาพการไหล ดร.สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์ เต็ม
 17 การรายงานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ
    ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 อ.อัมพวรรณ ศรีทอง เต็ม
 18 การรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศในภูมิภาคอาเซียน อ.อัมพวรรณ ศรีทอง เต็ม
  รอการแจ้งชื่อเรื่องเพิ่มเติม  

หมายเหตุ
  • รายชื่อโครงงานเป็นรายชื่อเบื้องต้น เมื่อติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแล้วอาจปรับชื่อโครงงานให้มีขอบเขตที่ชัดเจนมากขึ้น
  • ในบางโครงงานควรติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนล่วงหน้า เนื่องจากอาจจะต้องมีการตรวจความพร้อม,ความรู้,วัสดุ ก่อนที่จะลงทะเบียน