ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556

โพสต์15 ก.ค. 2556 20:17โดยจักรี ติยะวงศ์สุวรรณ   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2556 20:23 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ]
     ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556

 สรุปสาระสำคัญที่ได้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
  1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้ผลงานทางวิชาการประกอบด้วยผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงประเภทเดียว และมีคุณภาพดี
  2.  เพิ่มเติมผลงานวิชาการรับใช้สังคมฯ
  3. กำหนดทิศทางการผลิตผลงานทางวิชาการสำหรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทุกตำแหน่ง
  4. กำหนดให้การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ กรณีผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการฯ
  5. ปรับปรุงและเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายระเบียบ ฯลฯ
  6. กำหนดบทเฉพาะกาล กรณีการพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องไว้ก่อนแล้ว และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ