เปลี่ยนผังห้องเรียน ชั้น 5 อาคารสำนักอธิการบดี

เปลี่ยนผังห้องเรียน ชั้น 5 อาคารสำนักอธิการบดี (รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบ) ทั้งนี้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป